For generals affairs please contact us at: info@henningsen.nl.

Henri van Boxtel

Operational Director

hvboxtel@henningsen.nl

Corné van Loon

Commercial Director

cvloon@henningsen.nl

Jack Smulders

Logistics Manager

jsmulders@henningsen.nl

Michiel van den Broek

Quality Assurance Manager

mvdbroek@henningsen.nl

Marieke Vissers

Technical Quality Manager

mvissers@henningsen.nl

Margriet Dekker

Sales & Procurement coordinator

mdekker@henningsen.nl

Halil Kaya

Production Manager

hkaya@henningsen.nl

Rens Sondag

Operations Manager

rsondag@henningsen.nl

Rianne Kolmans

Controller

rkolmans@henningsen.nl